มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

25 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560ผศ.ดร สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มอบหมายให้นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้กำกับสถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 5 ทั้งชายและหญิงเพื่อมอบนโยบายแก่นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งในด้านความมีระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติตนในการฝึก ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดในการศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจและเสนอแนะแนวทางการฝึกฝนนักศึกษาวิชาทหารก่อนเข้ารับการฝึก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ – ข้อมูล: นายสยมภู อะโน – นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558