มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยดินนาโน”

24 มิถุนายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


                      “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยดินนาโน”

                             


อ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกนาโนสำหรับนักศึกษา

บุคลากร และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวัสดุนาโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก เซรามิกนาโน และเซรามิกทางการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง อบรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกนาโนสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ นวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนโดย ดร.ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี การบรรยายหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคโนโลยีนาโน : เครื่องปั้นดินเผาเบาและโปร่งแสงผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การปฏิบัติการศึกษาผลิตภัณฑ์ การทำชิ้นงาน กรณีศึกษา และแนะนำผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะจากผลิตภัณฑ์ที่ทดลองทำซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คนภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558