มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

18 พฤษภาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ตามรายละเอียดดังนี้

                    ๑.  ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                             ๑.๑  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประกันภัย และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันภัย พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้องโดย

ผู้มีอำนาจลงนาม

                                ๑.๒   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             ๑.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   

เว้นแต่รัฐบาลของผู้สมัครได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                         ๑.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้สมัครรายอื่นที่เข้าเสนอราคา  แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศรับสมัครหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครั้งนี้

                             ๑.๕ ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่หมดอายุ หรือเป็นตัวแทนบริษัทโดยตรง พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

                             ๑.๖  ไม่เป็นผู้มีประวัติการค้างชำระ หรือมีหลักฐานการร้องเรียนด้านการชดใช้    ค่าสินไหมทดแทน หรือถูกประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม     โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณา      การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒

                             ๑.๗ ต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานเคยทำประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน และในสถานศึกษามาก่อน


๒.     วัน เวลา  และสถานที่สมัคร

                            ตัวแทนหรือบริษัทประกันที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ๕ ชั้น ๑  งานพัสดุ  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓


๓.     เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

                          ๓.๑  ใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่หมดอายุ หรือเป็นตัวแทนบริษัท

โดยตรง  พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

                          ๓.๒  สำเนาเอกสารหนังสือการรับรองการจดทะเบียนของบริษัท

                          ๓.๓  แผนผังที่ตั้งสำนักงานที่สามารถติดต่อได้ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

                          ๓.๔  แผนผังที่ตั้งที่อยู่สำนักงานใหญ่

                          ๓.๕  สำเนาแสดงงบดุลของบริษัทครั้งหลังสุด

                          ๓.๖   หนังสือรับรองผลงานประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในหน่วยงานราชการหรือเอกชน

                          ๓.๗  หนังสือรับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยในการมีอำนาจเต็มเพื่อทำการแทน

                          ๓.๘  สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นเอกสารใบสมัคร

                          ๓.๙  เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทคาดว่าสามารถนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)


                    ๔.  การยื่นใบสมัครคัดเลือก

                            กำหนดยื่นใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑ และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมัครในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร ๕ ชั้น ๑  


๕.  การประกาศผล

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐    โดยจะปิดประกาศผลการคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีและ www.cmru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓ 

                     จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

 

                                      ประกาศ   วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  .. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627102 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558