เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลงวันที่         กรกฎาคม ๒๕๖๑

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทั่วไป
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา
                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา
                          ๑.๖     บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
                          ๑.๘     รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
                          ๑.๙     หนังสือรับรองไม่เป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง
                          ๑.๑๐     หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาฯ
                          ๑.๑๑     แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
                          ๑.๑๒     รายการประกอบแบบ
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ  หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                        ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                        ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                            ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                        ๒.๑๔     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                         ๒.๑๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร ดังนี้
                           (๑) วิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน) ประจำโครงการ  ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร  จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 
                            (๒) สถาปนิก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                            (๓) วิศวกรไฟฟ้า  ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                            (๔) ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                    โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
                    ๑. หนังสือรับรองของวิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน)  เพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (ตามแบบ น.๔)
                    ๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ของวิศวกรโยา  สถาปนิก และวิศวกรไฟฟ้า
                    ๓. วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
                    ๔. บุคลากร ตาม ๒.๑๕ (๑)-(๔) จะต้องแนบเอกสารหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง
                          
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   (๒)    สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำเนาใบลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                           (๔.๒)   หลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   ()    สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   ()    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
                                   (๕)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๕.๑)   หนังสือรับรองไม่เป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง
                                           (๕.๒)   หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา
                                           (๕.๓)   ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ของวิศวกรโยธา
                                           (๕.๔)   หนังสือรับรองของวิศวกรโยธาเพื่อยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ (ตามแบบ น.๔)

                                           (๕.๕)  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สถาปนิกและวิศวกรไฟฟ้า
                                           (๕.๖) วุฒิการศึกษาหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
                                           (๕.๗) บุคลากรตามข้อ ๒.๑๕ (๑)-(๔) ต้องแนบหลักฐานการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.๑-๑๐) ที่มีชื่อพนักงานประจำของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาฯ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชำระภาษีหรือยื่นเอกสารย้อนหลัง

                                   ()    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๔.    การเสนอราคา
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
                                    เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔,๒๔๓,๒๐๙.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                 ๗.     การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
                          ๗.๑     เงินสด
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                          มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒๐ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๘๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑.๑ งานจัดทำแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วย แผนตามสัญญาจ้างและแผนงานของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ
๑.๒ งานปรับพื้นที่ย้ายหรือตัดต้นไม้เตรียมแนวขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและปักผังก่อสร้างแล้วเสร็จ
๑.๓ งานติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวและน้ำประปาชั่วคราวแล้วเสร็จ
๑.๔ งานจัดตั้งห้องเก็บของและสำนักงานชั่วคราวแล้วเสร็จ
๑.๕ งานล้อมรั้ว จัดทำประตูเข้าโครงการและติดป้ายโครงการแล้วเสร็จ
๑.๖  ผลทดสอบชั้นดินโดยวิธี  Standard Penetration test จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หลุม แล้วเสร็จ
๑.๗  งานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็ม  ( แล้วเสร็จ ๕๐ % )
ให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๒    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๖๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                    
๒.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๒.๒  งานเจาะเสาเข็มและเทคอนกรีตเสาเข็ม  แล้วเสร็จ
๒.๓  งานโครงสร้างฐานราก และ ตอม่อ แล้วเสร็จ
๒.๔  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ
๒.๕  ผลทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)   แล้วเสร็จ
๒.๖  ผลทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๓    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
๓.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๓.๒  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๑ แล้วเสร็จ
๓.๓  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคานและพื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
๓.๔  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๑ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๔    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   
๔.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๔.๒ งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น  ๒ แล้วเสร็จ
๔.๓ งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑,   แล้วเสร็จ
๔.๔ งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๒,    แล้วเสร็จ
๔.๕ งานคอนกรีตเสริมเหล็กคานและพื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๒,   แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๕    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๕.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๕.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓  แล้วเสร็จ
๕.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓  แล้วเสร็จ
๕.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๔  แล้วเสร็จ
๕.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็กคาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๔  แล้วเสร็จ
๕.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๒  แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๑๐  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๖    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๙๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๖.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๖.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๔  แล้วเสร็จ
๖.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๖.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๕  แล้วเสร็จ
๖.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๕  แล้วเสร็จ
๖.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๓  แล้วเสร็จ
๖.๗  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๑  แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๕๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๗    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๗.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๗.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๗.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๗.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๖ แล้วเสร็จ
๗.๕  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน และ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๖ แล้วเสร็จ
๗.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๗.๗  งานก่อผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
๗.๘  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐๐  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๘    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๘.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๘.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๖ แล้วเสร็จ
๘.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๖ แล้วเสร็จ
๘.๔  งานฝากท่อระบบสุขาภิบาล (Sleeve) และช่องท่อ (Shaft) ชั้น ๗ แล้วเสร็จ
๘.๕  งาน คาน คอนกรีตเสริมเหล็กและ พื้นโพสเทนชั่น ชั้น ๗ แล้วเสร็จ
๘.๖  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๘.๗  งานก่ออิฐผนัง  ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
๘.๘  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๙    เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๙.๑ แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๙.๒  งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๗  แล้วเสร็จ
๙.๓  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๗ แล้วเสร็จ
๙.๔  งาน คาน และ พื้น คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
๙.๕  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๖  แล้วเสร็จ
๙.๖  งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๔  แล้วเสร็จ
๙.๗  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
๙.๘  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๒ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๑ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๐   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓.๓๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๐.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๐.๒  งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาและมุงหลังคา  แล้วเสร็จ
๑๐.๓  งานติดตั้งงานรูปพรรณเหล็กโครงสร้าง และบันไดหนีไฟ แล้วเสร็จ
๑๐.๔  งานโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นหลังคา  แล้วเสร็จ
๑๐.๕  งานโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นชั้น ๗ และชั้นหลังคาแล้วเสร็จ
๑๐.๖  งานก่ออิฐผนัง  ชั้นที่ ๕  แล้วเสร็จ
๑๐.๗  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๑๐.๘  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๓ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๒ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๓๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๑   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๑.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๑.๒  งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ
๑๑.๓  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๑๑.๔  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๔ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๓ แล้วเสร็จ
๑๑.๕  งานฉาบผนังภายในชั้น ๑  แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๖๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๒   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒.๕๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๒.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๒.๒  งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ
๑๒.๓  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๖ แล้วเสร็จ
๑๒.๔  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๕ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๑๒.๕  งานฉาบผนังภายในชั้น ๒ และชั้น ๓ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๓   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๐๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๓.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๓.๒  งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ดาดฟ้า แล้วเสร็จ
๑๓.๓  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้น ๗ แล้วเสร็จ
๑๓.๔  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๖ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๑๓.๕  งานฉาบผนังภายในชั้น ๔ และชั้นที่ ๕  แล้วเสร็จ
๑๓.๖  งานร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย ชั้น ๑, , ๓ และชั้น ๔  แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๕๒๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๓.๐๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๔.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๔.๒  งานฝากท่อร้อยสายไฟผนัง ชั้นหลังคา  แล้วเสร็จ
๑๔.๓  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้น ๗ และฝากท่อระบบน้ำดีชั้น ๖ และชั้น ๗ แล้วเสร็จ
๑๔.๔  งานฉาบผนังภายในชั้น ๖, ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
๑๔.๕  งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น ๑, , ๓ และ ชั้น ๔  แล้วเสร็จ
๑๔.๖  งานฉาบภายนอกทั้งหมด  แล้วเสร็จ
๑๔.๗  งานทำระบบกันซึมดาดฟ้า แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๕๕๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๕   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๗.๐๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๕.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๕.๒  งานร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย ชั้น ๕, , ๗ และ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
๑๕.๓  งานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น ๕, ๖ และ ชั้น ๗ แล้วเสร็จ
๑๕.๔  งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
๑๕.๕  งานวัสดุผิวพื้นชั้น ๑, , ๓ และ ชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๑๕.๖  งานติดตั้งระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จ
๑๕.๗  งานเดินท่อร้อยสายเมนต์ไฟฟ้าประจำชั้น แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๖   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๖.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง  และให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๖.๒ งานวัสดุผิวพื้นชั้น ๕, , ๗ และ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
๑๖.๓  งานทาสีรองพื้นภายใน แล้วเสร็จ
๑๖.๔  งานติดตั้งราวระเบียง  ราวบันได แล้วเสร็จ
๑๖.๕  งานประกอบติดตั้งลิฟท์โดยสาร แล้วเสร็จ
๑๖.๖  งานติดตั้งถังเก็บน้ำ และหลังคาหลุมถังเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
๑๖.๗  งานติดตั้งถังเก็บน้ำดีใต้ดิน แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๗   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๙.๐๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๗.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๗.๒  งานทาสีจริงภายในรอบที่ ๑ แล้วเสร็จ
๑๗.๓  งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ
๑๗.๔ งานติดตั้งประตู  หน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
๑๗.๕  งานติดตั้งประตูสำเร็จรูป(บานไม้ทั้งหมด) แล้วเสร็จ
๑๗.๖ งานติดตั้งชุดผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ แล้วเสร็จ
๑๗.๗  งานติดตั้งดวงโคมอาคาร แล้วเสร็จ
๑๗.๘  งานติดตั้งตู้ดับเพลิง แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๗๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๘   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๒.๕๐  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๘.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๘.๒  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันเตือนภัยไฟไหม้ แล้วเสร็จ
๑๘.๓  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ
๑๘.๔  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เนต แล้วเสร็จ
๑๘.๕  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
๑๘.๖  งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องทำน้ำอุ่น แล้วเสร็จ
๑๘.๗  งานติดตั้งสวิทช์ - ปลั๊ก  และตู้ควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง (CU) แล้วเสร็จ
๑๘.๘  งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
๑๘.๙  งานเดินท่องานระบบไฟฟ้ารอบอาคารรวมสายเมนต์เข้าอาคาร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๗๐๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๑๙   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓.๐๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
๑๙.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๑๙.๒  งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ
๑๙.๓  งานติดตั้งตู้  MDB, DB และ LP และแผงมาตรวัดไฟฟ้า แล้วเสร็จ
๑๙.๔  งานทาสีภายในรอบที่ ๒  แล้วเสร็จ
๑๙.๕  งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
๑๙.๖  งานทดสอบงานระบบประปาสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ
๑๙.๗  งานทดสอบงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
๑๙.๘  งานทดสอบลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๗๓๕  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
งวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๐๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
๒๐.๑  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้าง  เมื่อเทียบกับแผนตามสัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้างและให้แสดงการปรับแผนงานในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
๒๐.๒  เอกสารแบบ  AS-Built  Drawing  ของอาคาร แล้วเสร็จ
๒๐.๓  งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว  แล้วเสร็จ
๒๐.๔  งานก่อสร้างและติดตั้งส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการ
๒๐.๕  อบรมพนักงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้งานของระบบต่าง ๆ  แล้วเสร็จ
๒๐.๖  งานทำความสะอาดและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๗๘๐  วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา
                          
 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
                 ๑๑.    การจ่ายเงินล่วงหน้า
                          ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น
                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
                          ๑๒.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กันเหลื่อมปี)
  
                          ๑๒.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
                          ๑๒.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          ๑๒.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
                          ๑๒.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
                                   (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
                 ๑๔.    มาตรฐานฝีมือช่าง
                          เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
                          ๑๔.๑    ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน
                          ๑๔.๒    วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน (ประจำโครงการ) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                          ๑๔.๓    สถาปนิก (ประจำโครงการ) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                          ๑๔.๔    วิศวกรไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                          ๑๔.๕    วิศวกรเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                          ๑๔.๖    วิศวกรสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                          ๑๔.๗    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                          ๑๔.๘    ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจำโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
                 ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
                 ๑๖..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
        กรกฎาคม ๒๕๖๑