มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 90 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
อธิการบดี เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University รุ่นที่ 2
            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน “โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษาตามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University” รุ่นที่ 2 และกล่าวต้อนรับ Prof.Kheireldin Abdellatif ผู้บริหารจาก October 6 University โดยโครงการพัฒนานักศึกษาในรุ่นที่ 2 น...
11 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดแสดงของดีเมืองเชียงใหม่ นิทรรศการนพบุรีศรีนครพิงค์
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการนพบุรีศรีนครพิงค์ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาออกแบบนิทรรศการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน
10 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”
            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่เกรนวิว กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงก...
9 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
อาจารย์ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้อำนวยการกองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่ และหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 20 คน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคุณเยาวลักษณ์ วิริยะพงค์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมการต้อนรับ จากผู้อำนวยการกองกลาง กองคลัง กองวิเทศสัมพ...
6 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย ตัวแทน มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือ เครือข่าย “คู่คิดอุตสาหกรรม”
            รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เครือข่าย “คู่คิดอุตสาหกรรม” (iP : INDUSTIAL PARTNER) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมกลไ
6 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
            สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภามมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ...
5 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดพิธีกินอ้อผญา สืบสานประเพณีล้านนา
                เมื่อวันที่ 5พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีกินอ้อผญา สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีการขับซอพื้นเมืองเทิดทูนพระคุณครู เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มศิลปินเยาวชนคนปี่ซอ และการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรร...
1 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว
            เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3 ตุลาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร 90 ปี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรและวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร ซึ่งจะประดิษฐานองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลอง 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เป็นผู้ดำเนินการพิธี...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436799 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558