มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 89 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. อบรมสัมมนาเรื่อง จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี
            กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตแดนมังกร
            เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษา นำโดย Mr. MA Chao เลขานุการฝ่ายการศึกษา คนที่ 3 พร้อมคณะ ในโอกาศเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมการจัดการศึกษ...
21 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ กก.ตชด.33 และ สทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมคณะอาจารย์ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.ต.มังกร  มันทะนา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถ...
21 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
            เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2557 - 2561) ประจำปี 2559” ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่นฮอลล์ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ภายในการประชุมได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยวิทย...
20 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี นำทีมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต 3 จ.เชียงใหม่
18 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมรับฟังการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ
16 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มร.ชม. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย
            เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการนำเสนอร่างแผนและแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีผู้บริหาร บุค...
16 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา2557
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ สำนัก คณบดีคณะและวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.เพ็ญรัตน์  หงส์วิทยากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลั...
14 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ในโครงการ “วิทยาการจัดการสืบสานประเพณีทอดกฐิน”
            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ในโครงการ “วิทยาการจัดการสืบสานประเพณีทอดกฐิน” ณ วัดแม่สา(หลวง) นำโดย ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประ...
14 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มร.ชม. เข้าร่วม
            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วม "พิธีลงสัตยาบันร่วมกันของมหาวิทยาลัยในภาคเ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436800 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558