มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 88 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดแสดงของดีเมืองเชียงใหม่ นิทรรศการนพบุรีศรีนครพิงค์
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการนพบุรีศรีนครพิงค์ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาออกแบบนิทรรศการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน
10 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”
            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่เกรนวิว กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงก...
9 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
อาจารย์ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้อำนวยการกองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่ และหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 20 คน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคุณเยาวลักษณ์ วิริยะพงค์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมการต้อนรับ จากผู้อำนวยการกองกลาง กองคลัง กองวิเทศสัมพ...
6 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รองฯ รศ.น.สพ.ศุภชัย ตัวแทน มร.ชม. ร่วมลงนามความร่วมมือ เครือข่าย “คู่คิดอุตสาหกรรม”
            รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เครือข่าย “คู่คิดอุตสาหกรรม” (iP : INDUSTIAL PARTNER) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมกลไ
6 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
            สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภามมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ...
5 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดพิธีกินอ้อผญา สืบสานประเพณีล้านนา
                เมื่อวันที่ 5พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีกินอ้อผญา สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีการขับซอพื้นเมืองเทิดทูนพระคุณครู เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มศิลปินเยาวชนคนปี่ซอ และการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรร...
1 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมกิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว
            เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3 ตุลาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร 90 ปี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรและวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร ซึ่งจะประดิษฐานองค์พระพิฆเนศวร เฉลิมฉลอง 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เป็นผู้ดำเนินการพิธี...
2 ตุลาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ร่วมให้...
30 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ประชุมอาจารย์ต้นแบบในการฝึกซ้อมบัณฑิตรุ่นที่ 39
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมอาจารย์ต้นแบบในการฝึกซ้อมบัณฑิตรุ่นที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327029 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558