มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 ธันวาคม 2561 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  	ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคางบประมาณ  991,000  ราคากลาง 990,000 บาท 
4 ธันวาคม 2561 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคางบประมาณ  984,400  ราคากลาง 983,000 บาท ผ...
4 ธันวาคม 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์  เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์  เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนราคางบประมาณ 13,120,000 บาท   ราคากลาง 13,120,000    บาท 
4 ธันวาคม 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและภาษาต่างประเทศ  เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและภาษาต่างประเทศ  เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนราคางบประมาณ 3,420,000 บาท   ราคากลาง 3,420,000    บาท 
4 ธันวาคม 2561 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา  เพื่อใช้สาหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษาเพื่อใช้สาหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนราคางบประมาณ ๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท   ราคากลาง ๕,๐๒๐,๐๐๐   บาท 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าและถนนหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางบประมาณ 25,000,000 บาท  ราคากลาง 22,504,600  บาท ในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 
4 ธันวาคม 2561 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่งบริเวณสวนสมุนไพร ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่งบริเวณสวนสมุนไพร ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6247346 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558