มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

31 มกราคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ   เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ    เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
31 มกราคม 2562 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง   เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด ------------------------------------------
31 มกราคม 2562 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
การประมูลขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๐๖ ชุด พร้อมแยกชิ้นส่วนและเจาะทำลายคอมเพรสเซอร์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๐๖ ชุด พร้อมแยกชิ้นส่วนและเจาะทำลายคอมเพรสเซอร์ ------------------------------------------ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภ...
28 มกราคม 2562 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๘,๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                  ๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ  พร้...
18 มกราคม 2562 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา )ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
18 มกราคม 2562 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา )ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
15 มกราคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๘ ห้อง สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR)    ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๘ ห้อง สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ ๒) ราคางบประมาณ
15 มกราคม 2562 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่งบริเวณสวนสมุนไพร ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่งบริเวณสวนสมุนไพร ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--------------------------------------------------------------------    ...
14 มกราคม 2562 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
การประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด ------------------------------------------ ด้ว...
14 มกราคม 2562 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นงานจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นงานจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนรายละเอียดตามประกาศ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558