มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 76 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2 เลขที่ 69/2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัด...
18 สิงหาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สอบราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน ๓๖ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน แบบมีเงื่อนไข
เรื่อง สอบราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน ๓๖ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน แบบมีเงื่อนไขด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน ๓๖ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน เพื่อใช้ติดต่อราชการ โดยวิธีสอบราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาเช่า ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ไ...
18 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและศิปะการแสดง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา        ตามประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและศิปะการแสดง ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 70/2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ รายการที่พิจารณา
17 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร (ครั้งที่ 2)
                                                                                                                                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
17 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลานจอดรถรถจักรยานยนต์ ศูนย์แม่สา
                                                                                                                                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
13 สิงหาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๓)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีสอบราคา เพื่อสำหรับให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย        ๑. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)                  
10 สิงหาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบบ้านพักอาจารย์ จำนวน ๘ หลัง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดวัสดุประกอบบ้านพักอาจารย์ บริเวณหมูบ้านชายทุ่ง จำนวน ๘ หลัง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  ๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อวัสดุประกอบบ้านพักอาจารย์ที่ขายทอดตลาด ๑.๑ ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าตามประกาศดังกล่าว
5 สิงหาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบบมีเงื่อนไข  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบบมีเงื่อนไข  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระยะเวลา 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558  -  
4 สิงหาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า อาคารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
กำหนดรับซอง สอบราคา และยื่นซอง ในวันที่ 4-14 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในราคาชุดละ 100 บาท
4 สิงหาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 500 บาท  ตั้งแต่วันที่  4-13  สิงหาคม 2558ดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 10.30 น. เสนอราคาวันที่  1 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6247341 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558