มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 76 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๑  แ...
27 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวีและวิซิเบิล : UV-VIS Spectrophotometer จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวีและวิซิเบิล  :  UV-VIS Spectrophotometer  จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับ    ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีสอบราคา  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแ...
27 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสง (Atomic Absorption Spectrophotometer : AAS) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสง  (Atomic Absorption  Spectrophotometer : AAS)  จำนวน  ๑  เครื่อง  พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีสอบราคา 
27 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบ   เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีสอบราคา   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๗ ต...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๙๒๘.๙๕ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบ...
22 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานถนน ที่จอดรถ ทางเดินเชื่อม ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
                                                                                                                             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา--------------------------------------
22 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่าง จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่าง   จำนวน  ๑  เครื่อง   พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยวิธีสอบราคา   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่   ๒๒   ตุลาคม  ๒๕๕๘   ถึง  วันที่  ๓
22 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization Water) จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization Water)   จำนวน  ๑  เครื่อง   พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยวิธีสอบราคา   
16 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่ -----------------------------          &nbs...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436835 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558