มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 75 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 พฤศจิกายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ กลุ่มอาคาร (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2558))
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ กลุ่มอาคาร (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๒๕๗,๒๐๗.๒๘ บาท
5 พฤศจิกายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ((รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 พฤศจิกายน 2558))
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ กลุ่มอาคาร ประกอบด้วย                     (๑) อาคารฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔ ...
5 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง  (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทร กราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางร...
5 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography)  จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทร  กราฟี  (Gas Chromatography)  จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          (e-bidding) เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบ...
5 พฤศจิกายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๗ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๗ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
5 พฤศจิกายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ  เพื่อใช้ในราชการและการเรียนการสอน   ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ตามรายการ ดังนี้                กระดาษ ขนาด A๔   ชนิด ๘๐ แกรม                    จำนวน  ๘...
3 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS nonflame ; Graphite furnaces จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS nonflame ; Graphite furnaces จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อใช้สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้...
3 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer , ICP-OES) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer , ICP-OES) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด...
29 ตุลาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน  เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีสอบราคา             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้         ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ         ๒. ไม่เป็นผู...
28 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน (Ion Chromatography)  จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน  (Ion Chromatography) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีสอบราคา  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสด...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436836 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558