มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 62 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กันยายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีสอบราคา  เพื่อสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย         ๑.     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล                   จำนวน ๓๐ เครื่อง         ๒.     ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร...
15 กันยายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจแ...
14 กันยายน 2558 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 162 รายการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖๒ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อ
9 กันยายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง       พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส...
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานบัณฑิตานุสรณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์ให้ผู้ที่สนใจจะเข้าเสนอราคาเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงานฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13– 16 ตุลาคม 2558 และงานบัณฑิตานุสรณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 จำนวน 3 รายการ ดังนี้1. ประเภทอาหาร จำนวน 20 ล็อค2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 5 ล็อค3. ประเภทดอกไม้,ตุ๊กตา  จำนวน 20 ล็อค1.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้    1.1  เป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล     
3 กันยายน 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ปี 58 จำนวน 7 รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดจําหน่าย สินค้าและบริการ ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จํานวน 7 รายการด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้ผู้ที่สนใจจะเข้าเสนอราคาใบการจัดจําหน่าย สินค้าและบริการในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม จํานวน7 รายการ ดังนี้    1. ...
3 กันยายน 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
[ประกวดราคา] การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเซียงใหม่ เรื่องการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2558 (ครั้งที่2)ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกําหนด การถ่ายภาพหมู่บัณฑิตใบมหาวิทยาลัยราซภัฎเชียงใหม่ ดังนี้1. ผู้มีสิทธึ๋เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    1.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล    1.2 ต้องไ...
2 กันยายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์  พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบมีเงื่อนไข)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์  พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร โดยวิธีประ...
31 สิงหาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558)
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์              ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  29,093,000 ...
31 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง สถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ณ อาคาร ๒๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง สถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ณ อาคาร ๒๕ -----------------------------                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715932 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558