มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 61 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๙๒๘.๙๕ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบ...
22 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานถนน ที่จอดรถ ทางเดินเชื่อม ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
                                                                                                                             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา--------------------------------------
22 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่าง  จำนวน  ๑  เครื่อง   พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่าง   จำนวน  ๑  เครื่อง   พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยวิธีสอบราคา   กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่   ๒๒   ตุลาคม  ๒๕๕๘   ถึง  วันที่  ๓
22 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization Water) จำนวน  ๑  เครื่อง   พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization Water)   จำนวน  ๑  เครื่อง   พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยวิธีสอบราคา   
16 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่ -----------------------------          &nbs...
15 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา  และลานจอดรถอาคารทีพักบุคลากร ขนาด ๒๐ หน่วย
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา และลานจอดรถอาคารที่พักบุคลากร ขนาด ๒๐ หน่วย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๔,๕๐๙.๐๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาทเก้าสตางค์)             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
15 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๗,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
22 กันยายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ณ อาคาร ๒๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ...
22 กันยายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า อาคารการศึกษาพิเศษ
                                                                                                                                    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715932 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558