มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 60 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization Water) จำนวน  ๑  เครื่อง   พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization Water)   จำนวน  ๑  เครื่อง   พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยวิธีสอบราคา   
16 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่ -----------------------------          &nbs...
15 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา  และลานจอดรถอาคารทีพักบุคลากร ขนาด ๒๐ หน่วย
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา และลานจอดรถอาคารที่พักบุคลากร ขนาด ๒๐ หน่วย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๔,๕๐๙.๐๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาทเก้าสตางค์)             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
15 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๗,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
22 กันยายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ณ อาคาร ๒๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ...
22 กันยายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า อาคารการศึกษาพิเศษ
                                                                                                                                    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 กันยายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีสอบราคา  เพื่อสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย         ๑.     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล                   จำนวน ๓๐ เครื่อง         ๒.     ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร...
15 กันยายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจแ...
14 กันยายน 2558 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 162 รายการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖๒ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631306 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558