มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 74 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กองอาคารสถานที่ แจ้งซ่อมแซมถนน หลังอาคาร 5 หน้าร้านสหกรณ์ 16-17 กย นี้
ขออภัยในความไม่สะดวก......วันที่ 16 – 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. กองอาคารสถานที่ จะดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณหลังอาคาร 5 หน้าร้านสหกรณ์ของมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน การจราจรและการสัญจรตามเส้นทางดังกล่าวอาจไม่สะดวก และติดขัด จึงขอประกาศให้ทราบ และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
14 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. จัดการเซ็นสัญญาเงินกู้ นศ.ภาคปกติ 2558
            กองพัฒนานักศึกษา เซ็นสัญญาเงินกู้ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >> Click...................
14 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สภา มร.ชม. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  วงเงินกว่า 1,200 ล้านบาท
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินกว่า 1,200 ล้านบาท  
14 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ และการนำเสนอผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ประจำ ประจำเดือนกันยายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อและการนำเสนอผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ประจำ ...
9 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รั้วดำ-เหลือง เตรียมเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ , รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รศ.ดร.วีรศักดิ์ ชมภูคำ สังกัดคณะครุศาสตร์ , คุณสวาท ชัยศรี สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง และคุณนิกร ดุมคำ สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจัด...
9 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วจก. จัดใหญ่กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิดธุรกิจชุมชนควบคู่คุณธรรม
            แผนงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" พร้อมกับการบูรณาการกับชุดโคร...
ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 39
ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตแยกตามหลักสูตร ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 (ภาคเช้า) เริ่มเวลา 09.30 น.หลักสูตรหมู่จำนวนรวมจำนวนเวลาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา1227
กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 39
กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 39 ณ  The Great เลขที่ 5 ซอย 3 ถ.นิมมานเหมินทร์    ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-226947
31 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดในการประชุมสัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ 5
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นหน่วยงานจัดในการประชุมสัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The Fifth World Youth Buddhist Symposium) โดยร่วมกับ สมาคมยุวพุทธิกโลกในประเทศจีน (The World Youth Buddhist Society) และสถาบันอุดมศึกษาในจังหวั
24 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กอ.รมน. คัดเลือกพื้นที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ ให้แก่ชุมชน
กอ.รมน. คัดเลือกพื้นที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ ให้แก่ชุมชน            ดร.ณัฐิยา  ตันตรานนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436799 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558