มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาตรี

 

inter cmru

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 80 สาขา จำนวน 4,825 คน ใน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , หลักสูตรบัญชีบัณฑิต , เศรษฐศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ทั้งนี้ คำว่า “นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ” หมายความว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดให้เรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้

การรับเข้าเป็นนักศึกษาผู้เข้าศึกษาต้องคุณสมบัติ ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี ) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548

หลักสูตรและแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 80 สาขา จำนวน 5,140 คน ใน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , หลักสูตรบัญชีบัณฑิต , เศรษฐศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ทั้งนี้ คำว่า “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดให้เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้เรียนในเวลาราชการด้วยก็ได้

การรับเข้าเป็นนักศึกษา ผู้เข้าศึกษาต้องคุณสมบัติ ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี ) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548

หลักสูตรและแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6248765 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558