มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                    การจัดการอบรมในครั้งนี้ เป็นเพียงการดำเนินงานส่วนหนึ่ง ของงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการดำเนินงาน เนื่องจากแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการอบรมครั้งนี้ จะมีการกำหนดติดตามผลการอบรมของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นระยะ ตลอดทั้งปี เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 188 คน แยกเป็นครูใหญ่ 30 คน ครูผู้สอน 115 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 43 คน เข้ารับการอบรมและนอนพักในพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้ ตลอดระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม รวม 5 วัน 6 คืน

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342529 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558