มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559

7 พฤศจิกายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวนทั้งสิ้น 4,108 คน
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างส่วนราชการของจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชน เพื่อรักษาอัตลักษณ์และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกระบวนการบ่มเพาะความเป็นครูผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ สนองความต้องการการผลิตครู เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูในสาขาวิชาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง จำนวน 13 โครงการ นอกจากนั้นได้เน้นการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 โครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / นายนภัสกร แก้ววันดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายอภิวัฒน์ กิติวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายทีฑายุ กลิ่นบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. / นายพรศักดิ์ชัย ทรัพย์มี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชม.

ประมวลภาพ : บรรยากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มร.พิบูลสงคราม , มร.เพชรบูรณ์

ประมวลภาพอัลบั้ม 1 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 2 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 3 >> Click

ีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 7 พฤศจิกายน 2560 (รอบแรก) ีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ และม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 7 พฤศจิกายน 2560 (รอบหลัง) 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5093180 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558