มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น ๑ - ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา

15 กันยายน 2560 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น ๑ - ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้
ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา
ชั้น ๑ - ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

               ผู้ที่ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น ๑ - ๔ จำนวน ๑๒ ห้อง เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒
,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                            ประกาศ ณ วันที่   ๑๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

           

         

                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                                                         รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4848129 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558