มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุม SEA – Teacher Project รุ่นที่ 4

12 กันยายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุม SEA – Teacher Project รุ่นที่ 4


 ----> เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานการจัดประชุม “4th Evaluation Pre – Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA – Teacher Project)” ซึ่งเป็นโครงการขององค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) ที่สร้างความร่วมมือในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เปิดโอกาสให้นักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู

----> ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการ SEA – Teacher Project เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

----> สำหรับการประชุม “4th Evaluation Pre – Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA – Teacher Project)” จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนและประเมินผลการดำเนินโครงการ SEA – Teacher Project รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งเป็นการร่วมอภิปราย วางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินโครงการ SEA – Teacher Project รุ่นที่ 5 ต่อไป ในการประชุมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 150 คน จากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5583615 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558