มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

11 กันยายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

  ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Policy Research Office of Kunming Municipality Party Committee เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมกับร่วมปรึกษาหารือทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

    


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Policy Research Office of Kunming Municipality Party Committee จากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 ท่าน นำโดย Mr. Chen Tao ในการนี้ อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์, ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจภาพรวม อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในการทำธุรกิจระหว่างกลุ่มภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศจีนตอนต้น ให้ก้าวเข้าสู่หน่วยธุรกิจมหภาคย์ลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นหลักสำคัญ

 

                    


                    


        


        

        


ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5583615 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558