มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่เวียงบัว ภายใต้โครงการ รวมพลคนจิตอาสาร่วมพัฒนาสระอโนดาต

9 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่เวียงบัว

ภายใต้โครงการ  รวมพลคนจิตอาสาร่วมพัฒนาสระอโนดาตผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ รวมพลคนจิตอาสาร่วมพัฒนาสระอโนดาต ณ พื้นที่สระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะร่วมกิจกรรม

ในการนี้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาอุตสาหกรรม ภาควิชาการพัฒนาชุมชนภาควิชานิติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนาทัศนียภาพปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระอโนดาต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามแนวทางตามศาสตร์ของพระราชาเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาฟื้นฟูสระอโนดาตที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มายาวนานด้วยการมีจิตอาสามุ่งมั่นสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ภาพ – ข่าว  : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5085047 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558