มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2560

31 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2560

                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2560 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านความคิดความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของชมรม การจำหน่าย สินค้าและอาหารมากมาย จากชมรมนักศึกษา กว่า 46 ชมรม พร้อมกันนี้รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา จากกิจกรรม “ฮ๋วมใจ๋สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ไมตรี สามัคคี CMRU” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสาขาวิชาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472713 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558