มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560

29 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน โดยมี อ.ดร.ปวีณา  โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วยคณบดีและคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ที่เดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน นั้น มีกำหนดการเดือนทางมาศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำการเรียนการสอน รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นแก่นักศึกษาต่างชาติ จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นางสาวมนัญชา วงศ์อ้าย, นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา, นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558