มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รั้วดำ – เหลือง ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด

26 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

รั้วดำ – เหลือง ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและสิ่งเสพติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด” สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักถึงโทษจากยาเสพติด สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี มุ่งสู่นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า สอดคล้องการประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังภาคีเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักถึงโทษจากยาเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิดความตระหนักรู้ในนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า เสริมสร้างสุขภาวะแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ภายในกิจกรรมจัดให้มี พิธีปฏิญาณตนและเทเหล้า  การบรรยายธรรมะ “ภัยจากการดื่มเหล้า” โดยพระครูสมุห์ ดร.วิเชียร คุณธมฺโม ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน และ การเสวนา “ภัยจากการดื่มเหล้า จากประสบการณ์ชีวิต” โดยกลุ่มผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมถาม ตอบ สรุปปัญหา และนำมาสู่  แนวทางแก้ไขภัยจากยาเสพติด

ผศ.ดร.สมบัติ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการสานต่อการประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังภาคีเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่ ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ ร่วมรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากร ลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข มีวิถีชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพสิ่งเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ นำไปสู่อุบัติเหตุ และอาชญากรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อผู้เสพ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมใจกันสร้างความตระหนัก โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ภาพ:นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558