มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

24 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

1.       มหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ รวมถึงญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายให้อ้างอิงจากกฎหมายที่ใช้สำหรับข้าราชการ

2.       อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ในวงเงินคนละไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีงบประมาณและไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอัตรานี้รวมถึงญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่นตามสิทธิ์ที่ตนพึงได้รับเสียก่อน (ถ้ามี)ส่วนที่เกินจากสิทธิ์จึงให้นำมาเบิกจากสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เปิดเผยต่อไปว่าที่ประชุม ก.บ. ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการตามที่คณะกรรมการฯ นำเสนอ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อจากนี้ไป กองบริหารงานบุคคลจะได้จัดทำระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอ

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับต่อไป

ข่าว - ข้อมูล:   อาจารย์ ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี

(ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472711 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558