มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม

23 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม

                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม ที่เป็นการแลกเปลี่ยนด้านโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนความรู้หรือการฝึกอบรม ข้อมูลทางวิชาการ การศึกษา ความร่วมมือด้านการวิจัย รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและโครงการอื่น ๆ ที่จะดำเนินการโดยความตกลงร่วมกัน

                    ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาจำนวน 14 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Passage to ASEAN Journey ณ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความสามารถในการปรับตัวกับการทำงานระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ที่มาข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ / งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558