มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

20 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์

การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

          ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามกำหนดการดังนี้

<วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียน เชตพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระวิษณุ อุตตมา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

<วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เรื่องความชุกการบาดเจ็บกลุ่มโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการติดผ้าเทปข้อมือเพื่อลดอาการเจ็บปวดข้อมือพนักงานออฟฟิศในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวเยาวภา  บุญเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

<วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการสื่อสารดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15 โดยนางสาวกรศิริ กรองสุดยอด สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

<วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำ เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยพันตำรวจโทจักรพงศ์  วงศ์พิทักษ์กุล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

< วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เรื่อง การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผาลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสงกรานต์  ลาพิมล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

      โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053-885-996

 

ข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476705 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558