มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา ๑ ปี

9 สิงหาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

--------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นระยะเวลา ๑ ปี   ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น

 

                        ผลปรากฏว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

เช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นระยะเวลา ๑ ปี

 

บริษัท  ลานนาคอม จำกัด 

 

๑,๓๙๔,๙๐๐.๐๐ 

                                               

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล   วงศ์สุข)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5583613 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558