มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

9 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

                    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนาม โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ เขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน นำไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การจัดสัมมนาและการเสวนา ด้วยการบูรณาการด้านงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ภายในงานมีตัวแทนจากส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินโครงการเป็นจำนวนมาก

                    อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า 80 โครงการ เพื่อสนับสนุนพันธกิจในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการคือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5100909 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558