มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ฯ ครั้งที่ 19

4 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ฯ ครั้งที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา ได้รับรางวัลเงินสด พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ "เฉลิมทศวรรษพระราชปณิธานสานฝันศิลป์ นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ" ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมี นายธวัชชัย สิทธิพา , นายเสน่ห์ ธนันชัย , นางสาวน้ำฝน ธิใจเงิน , นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจชนะ , นายวุฒิชัย ก้อนศิลป์ , นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร์ , นายณัฐพงษ์ ทรงผาแก้ว , นายอนุชิด แสงคำ , นางสาวณัฐณิชา สุวรรณ , นายณัฐกรณ์ คนธรรพ์ , นายรณกฤษ โตรัตนนุกุล , นายนพรัช จันทร์ศรีเจริญ , นายชนินทร์ วงค์หาญ , นางสาวอชิรญา ยานะ และนายวัชระ บุรวัตรนุกุล นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน มีอาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ , อาจารย์จันทร์สุดา คำขัติ และอาจารย์มยุรี ชมภูงาม เป็นผู้ควบคุมทีม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Facebook : Mayuree Chomphungam , นางสาวชัญญาภัค จตุสุรกานต์
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5583613 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558