มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งประดิษฐ์ดอกดารารัตน์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9

20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งประดิษฐ์ดอกดารารัตน์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม“การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับกลุ่มนักศึกษาและตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการฝึกฝน ในกิจกรรมนี้ ไปถ่ายทอดแก่คนในชุมชน เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 กำหนดจัดการอบรมแก่คนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสนใจ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รูปแบบดอกดารารัตน์ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้   ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวันและสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-885-880

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง    สำนักงานอธิการบดี  


รับชมรายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5093187 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558