มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักทะเบียนและประมวลผล กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดเผยว่า ด้วยสำนักทะเบียนและประมวลผลเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดจัดการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบด้านวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/วิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะตลอดจนได้มีโอกาสหารือกรณีที่เกิดปัญหาจากการดำเนินงานและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของสำนักทะเบียนและประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำมาพัฒนาระบบการให้บริการของสำนักทะเบียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม เอื้องสามปอยหลวงชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5344773 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558