มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 20

15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 20อาจารย์อุรพล  แดนโพธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กำหนดจัดงานนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 20 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีโอกาสในการเผยแพร่ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่นให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้พัฒนาตนเองและใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง และยังเป็นการบริการความรู้สู่ชุมชนให้บุคคลภายนอกที่สนใจมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมายาวนานโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาทิ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 08.00 - 16.00 น.  วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันการทำข้าวกล่องอาหารญี่ปุ่น การแข่งขันพับกระดาษโอริกามิ การประกวดร้องเพลงญี่ปุ่น การแข่งขันเต้น COVER DANCE  และการประกวด COSPLAY นิทรรศการวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น การสาธิตการเล่นเคนดามะ การแสดงจากนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันสุดยอดนักคีบ ณ ห้างเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้งมอลล์ ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-751

ภาพ – ข้อมูล: หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


.................................................................................................................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5344770 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558