ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560

7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศรัทธาประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมจิตร่วมใจนำข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังธรรมะยามเช้า ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์  วัดกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับบิณฑบาตและเทศนาธรรมแก่ผู้ร่วมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2560 และเพื่อเสริมกำลังสติปัญญา ให้คนรุ่นใหม่สนใจใฝ่ธรรมนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเรียน การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในวันพุธ เวลา 07.00 – 07.45 น. ณ ลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ

ภาพ นายฉัตรมงคล  ซาคุณ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


                    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4538982 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558