ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

6 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9หลังจากมีพิธีเปิดกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ สำหรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่         

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จึงถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างวิทยากรที่จะเป็นต้นแบบในการสอนขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ตามเป้าหมายที่จะสร้างวิทยากรกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษาและตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนไปถ่ายทอดแก่คนในชุมชนต่อไป

                   ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี เห็นได้จากการจัดกิจกรรมในสองวันที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 600 คน โดยจะกำหนดจัดกิจกรรครั้งต่อไป คือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมการอบรมแก่คนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ โดยตั้งเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ให้ได้จำนวน 20,000 ดอก ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-885-880 
ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4538982 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558