มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560

5 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560

                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

                    การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560 ในวาระเรื่องแจ้งให้ทราบของมหาวิทยาลัย ได้มีการแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีอายุมากที่สุด ได้แก่ นางสภาพร พรหมศรี อายุ 84 ปี ที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ เป็นบัณฑิตที่มีอายุมากที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 41 ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยุ่ในปัจจุบัน โดยนางสภาพร พรหมศรี กล่าวว่า “ที่ตั้งใจเรียนก็เพราะว่า ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นตนเองคงมีความรู้เยอะ แต่เรื่องของวิชาการเขาเรียนกันแบบไหน มีอะไรบ้าง โชคดีที่ตนได้รู้จักกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ท่านได้บอกว่า ถ้าแม่อยากรู้ แม่ต้องมาเรียน จึงตกลงและคุยกับลูกๆว่าแม่จะมาเรียน ลูกๆก็ให้การสนับสนุน โดยใน 4 ปีของการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการเป็นอย่างมาก”

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476705 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558