ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 พร้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายความอาลัย สร้างวิทยากรต้นแบบสู่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

4 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9

พร้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายความอาลัย สร้างวิทยากรต้นแบบสู่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย


          ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ยังได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ โดยมีวิทยากรอาสาสมัครจากอำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ  ได้แก่  นางอำภา หมื่นใจ นางสิริวัณ  กฤตปพนธนัย นางสิริพร บัวกัน   นางสาวสนธยา ดิสสังวร นางกัญญาภัค  บุญชีพ เป็นผู้สอน ได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนท์ กล่าวว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและคนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน          ทางด้าน ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างวิทยากรที่จะเป็นต้นแบบ ในการสอนขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ โดยมีเป้าหมายสร้างวิทยากรกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษาและตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการฝึกฝน ในกิจกรรมนี้ ไปถ่ายทอดแก่คนในชุมชน เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.  และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 กำหนดจัดการอบรมแก่คนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสนใจ โดยสามารถแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-885-880 นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รูปแบบดอกดารารัตน์ ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ภาพ – ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

                สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4538980 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558