ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

3 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  (ภาคปกติ)  ติดต่อรับบัตรนักศึกษา โดยนำเอกสารแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ให้นำเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับจริง แสดงตนเพื่อรับบัตรนักศึกษากรณีนักศึกษาชาวต่างชาติ ใช้ PASSPORT ตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตร ตามกำหนดการดังนี้


-          คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อรับ   ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

-          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ติดต่อรับในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

-          นักศึกษาที่ตกค้าง ไม่สามารถติดต่อรับในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อรับได้   ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 - 16.00 น.

จึงขอแจ้งให้ทราบและติดต่อรับบัตรนักศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


 

ข้อมูล: นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4538982 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558