มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

3 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  (ภาคปกติ)  ติดต่อรับบัตรนักศึกษา โดยนำเอกสารแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ให้นำเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับจริง แสดงตนเพื่อรับบัตรนักศึกษากรณีนักศึกษาชาวต่างชาติ ใช้ PASSPORT ตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตร ตามกำหนดการดังนี้


-          คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อรับ   ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

-          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ติดต่อรับในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

-          นักศึกษาที่ตกค้าง ไม่สามารถติดต่อรับในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อรับได้   ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 - 16.00 น.

จึงขอแจ้งให้ทราบและติดต่อรับบัตรนักศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


 

ข้อมูล: นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5344758 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558