มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

26 มิถุนายน 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

.............................................................

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน         ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ดังนี้

 

๑. สถานที่ วันเวลาในการติดต่อขอรับเอกสาร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี   อาคาร ๕ ชั้น ๑ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. การเสนอราคา การกำหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา และอื่นๆ ตามเอกสารสอบราคาข้อ ๔

การเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาข้อ ๔.๒

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาในการเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาข้อ ๔.๒

ราคาที่จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้

 

ระยะเวลาในการเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาข้อ ๔.๓

ผู้เสนราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน      ลงนามในสัญญาซื้อขาย

แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารสอบราคา ข้อ ๔.๔

ผู้เสนราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน

ไม่ต้องการตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารสอบราคา ๔.๕

การยื่นซองสอบราคาตามเอกสารสอบราคาข้อ ๔.๗

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นในเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ 39/2560" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑

การเปิดใบเสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น ๒ อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 

                                          ประกาศ ณ วันที่   ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5093187 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558