ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

24 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 รวมจำนวน 63 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 39 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี คือ สมัครทางไปรษณีย์ กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  ส่งถึงกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กรกฎาคม 2560 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และสั่งจ่ายธนาณัติในนาม  นางสาวกมลรัตน์  แสนใจงาม ปณ.ช้างเผือก 50300 หรือสมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ กรณีสมัครตำแหน่งที่สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

               กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 7 กันยายน 2560 กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ www.dhrm.cmru.ac.th และที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และทางเว็บไซต์ www.msc.cmru.ac.th ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง สังกัด และคุณสมบัติเฉพาะได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.dhrm.cmru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885335

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4538980 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558