มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2559

20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ

สถาบันการศึกษาที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2559 

นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2559  จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติ จากนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ภาพ  - ข่าว : นายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476703 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558