มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 24 มิถุนายน นี้

17 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 24 มิถุนายน นี้
            เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รั้วดำเหลือง ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกครั้ง ในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจากได้มีการรายงานตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการปรับตัวสู่การเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคพิเศษภาควิชานิเทศศาสตร์ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสาราสนเทศเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังคำแนะนำในการด้านการเรียน อาทิ ระบบการลงทะเบียน การติดต่อด้านวิชาการตลอดการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสารอาจารย์ประจำภาควิชาเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมและสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษา และระหว่างเพื่อนร่วมสาขาวิชา โดยในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 นักศึกษาภาคพิเศษทุกคนจะได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560


ภาพ – ข่าว:   นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472713 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558