มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์แทนตำแหน่งที่ว่าง 16 มิ.ย. นี้ เวลา 09.00 – 15.00 น.

15 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

แทนตำแหน่งที่ว่าง  16 มิ.ย. นี้ เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2560 จึงขอแจ้งกำหนดการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกใช้สิทธิลงคะแนนในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยใช้บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ออกให้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ หรือใช้ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงนามรับบัตรเลือก ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

โดยมีผู้สมัคร 2 หมายเลขได้แก่

หมายเลข 1 อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเลข 2 อาจารย์เสาวภา  ปัญจอริยะกุล  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์


จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิร่วมลงคะแนนเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.general.cmru.ac.th/vote.php


คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104510 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558