มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

12 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2560 โดยคณะต่างๆได้จัดกิจกรรม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่ การจัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ในแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างแนวคิดพลเมืองดี และความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาวะ ได้ทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการและวินัยนักศึกษาสำหรับการเป็นบัณฑิตที่ดี ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ทั้งยังก่อให้เกิดความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในการจัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. / ทีมงานปักตะไคร้ฟิล์ม

CMRU Video Activities >> วจก. >> เกษต >> วิทยฯ

CMRU Photo Activities >> คณะวิทยาการจัดการ >> Click

CMRU Photo Activities >> คณะเทคโนโลยีการเกษตร >> Click

CMRU Photo Activities >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558