มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

10 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,600 คน โดยนักศึกษาน้องใหม่ที่เข้ารายงานตัว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 และจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

                    ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดสอนในหลักสูตรภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง นิเทศศาสตร์ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจระหว่างประเทศ เกษตรศาสตร์(พืชสวน) เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) สัตวศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกิจนานาชาติ

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. , นายสุจินดา วรมิตร และนายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

CMRU Video Activities >> Link


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476702 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558