มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

5 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในการเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย

                    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,119 คน โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับการรายงานตัวนักศึกษาน้องใหม่ใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 ซึ่งบรรยากาศการรายงานตัวก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่รุ่นพี่ของแต่ละสาขาต่างๆได้เตรียมไว้ต้อนรับน้องๆเฟรชชี่ของตน

                    ทั้งนี้นักศึกษาน้องใหม่ที่เข้ารายงานตัว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 และนักศึกษาน้องใหม่ทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ในระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2560 และจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. , นายวีรภัทร อินทรรุจิกุล , นายสุจินดา วรมิตร และนายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม (5/6/2560)

>> เช้า >> บ่าย >> นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม (6/6/2560)

>> เช้า(PR) >> เช้า(นศ.) >> บ่าย(PR) >> บ่าย(นศ.)

CMRU Video Activities >> Link (5/6/60)

CMRU Video Activities >> Link (เช้า-6/6/60) >> Link (บ่าย-6/6/60)


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558