มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษารั้วดำเหลืองคว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

1 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษารั้วดำเหลืองคว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับชาติ จัดโดยสมาคมครู  ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า นางสาวศิริรดา จันต๊ะ นักศึกษาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับชาติสร้างชื่อเสียงให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอแสดงความชื่นชมยินดี   มา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ในการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว มีอาจารย์พงศา กันทะสอน และ อาจารย์  Annaick VAUCLIN เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 ข้อมูล:    อ.ดร.ดุษฏี   รังษีชัชวาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ :     นายปฐมพงษ์  กันทะวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476702 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558