มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม

30 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษา ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม


            


               สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Passage to ASEAN Journey เมื่อวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความสามารถในการปรับตัวกับการทำงานระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกความสามารถด้านภาษาโดยใช้โปรแกรม Tell me more และผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 14 คน โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม อาทิ การตัดตุง การฟ้อนรำไทย การละเล่นพื้นบ้านของประเทศเวียดนาม และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ - ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


            


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558