มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประสงค์จะให้ผู้ที่สนใจเข้าเสนอราคาเช่าพื้นที่สำหรับใช้ถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุดดังนี้ 

  1. อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติชั้น 12 
  2. คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามประกาศขาย หรือให้เช่า
  2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยนชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลหรือไม่เป้นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรรม
  4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. บุคคลากรของมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารการเสนอราคาในครั้งนี้ 

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร อาคารเรียน 5 


กำหนดดูพื้นที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ศาลาร่มฉัตร

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด และขอรับเอกสารการประมูลราคา ได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน บริเวณศาลาร่มฉัตร ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-885367-8 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ​วันที่ 15 พฤษาคม พ.ศ. 2560 


ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472708 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558