ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ         มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

          ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย  รศ.ดร. วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องพยัคฆ์เมฆินทร์ อาคาร 25 ปี ธุรกิจเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเพื่อการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสนับสนุนการวิจัยและการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และคุณธรรมแก่นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ภาพ - ข้อมูล: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530933 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558