มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ         มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

          ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย  รศ.ดร. วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องพยัคฆ์เมฆินทร์ อาคาร 25 ปี ธุรกิจเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเพื่อการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสนับสนุนการวิจัยและการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และคุณธรรมแก่นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ภาพ - ข้อมูล: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5240462 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558